Discursul dlui Ovidiu Predescu cu prilejul Congresului Ordinului Consilierilor Juridici din România

Consilieri juridici

Discursul dlui prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, vicepreședintele Uniunii Juriștilor din România, cu prilejul Congresului Ordinului Consilierilor Juridici din Romania – 24 octombrie 2015, București.

Onorat prezidiu,
Doamnelor și domnilor

• În opinia mea profesia de consilier juridic într-un stat de drept are o importanță aparte în asigurarea unui sistem juridic performant, pe de o parte, și a unui sistem judiciar care să garanteze supremația legii și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, pe de altă parte. Pentru a-și aduce contribuția la realizarea acestor obiective în calitate de participant – alături de celelalte profesii juridice (magistrați, avocați, notari, executori judecătorești) –, profesia de consilier juridic trebuie judicios și riguros reglementată în ceea ce privește accesul în profesie, exercitarea acesteia, organizarea corpului profesional, drepturile, obligațiile și competențele consilierilor juridici, în conformitate cu importantele responsabilități ale acestei profesii. În acest sens salut propunerea dv. referitoare la modificarea și completarea Legii nr. 514/2003. În plus, vă informez că, în urmă cu câteva zile, consiliul director al Uniunii Juriștilor din România, în ședința din data de 16 octombrie 2015, la care au participat reprezentanții tuturor profesiilor juridice din România, a inclus pe ordinea de zi discutarea propunerii dv. de proiect de modificare a legii sus-menționate și a decis să sprijine acestă propunere, în vederea înaintării ei organului legislativ al țării pentru a deveni inițiativă legislativă.

• Deopotrivă, consider că este necesară o mai bună colaborare între participanții implicați în buna funcționare a justiției, și mă refer aici la judecători, procurori, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești ș.a. Astfel, trebuie relevat rolul esențial al respectivei colaborări, precum și importanța interacțiunii dintre acești participanți la înfăptuirea actului procesual, în scopul atingerii obiectivului la care m-am referit. Pe această linie este de apreciat recenta semnare a Cartei interprofesionale între judecători, procurori și avocați – fundament al dialogului interprofesional dintre aceste categorii de juriști – iar acest dialog, în perspectivă, ar putea fi extins. Evenimentul a avut loc la București, în aula Institutului Național al Magistraturii din România, în ziua de 23 septembrie a.c., cu ocazia Conferinței internaționale cu tema “Dialogul interprofeisonal între judecători, procurori și avocați – necesitate în consolidarea Justiției în societatea democratică din România.”

Totodată, doresc să subliniez, și cu acest prilej, misiunea însemnată pe care consilierul juridic o are în asigurarea și consolidarea desfășurării în condiții de legalitate a activității autorității sau instituției publice în serviciul căreia se află ori a persoanei juridice cu care are raporturi de muncă, prin acordarea unei consultanțe de specialitate de calitate, prin avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale regulamentelor specifice unităților respective, precum și prin reprezentarea competentă a acestora, bazată pe buna cunoaștere a procedurilor, în fața organelor judiciare.

• Revenind la consiliul director din 16 octombrie a.c. al U.J.R., în prezența reprezentantului dv. în acest organism colectiv de conducere, respectiv a domnului președinte al Ordinului Consilierilor Juridici din România Nicolae Valentin Truțan, precum și a reprezentanților celorlalte profesii juridice, a adoptat o rezoluție referitoare la colaborarea dintre profesiile juridice. În cuprinsul acestui document a fost subliniat „rolul consilierilor juridici în asigurarea actului de consultanță și asistență juridică. A fost menționată, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii cadrului normativ care reglementează această profesie, precum și utilitatea întăririi colaborării consilierilor juridici cu celelalte profesii juridice.” Deopotrivă, s-a relevat că dezbaterea “a constituit un moment important în cadrul eforturilor pe care U.J.R. le întreprinde pentru intensificarea colaborării și comunicării între profesiile juridice”, acestea fiind menite să promoveze interesele profesionale ale tuturor categoriilor de juriști care înfăptuiesc sau ajută la realizarea actului de justiție în acord cu nevoile celor pe care îi slujesc.
Apreciez că este necesară în continuare dezvoltarea dialogului între profesiile juridice, comunicare întemeiată pe respect reciproc și bună-credință. Practica a demonstrat că schimbul de idei poate contribui la instituirea unor ‘’bune practici’’ în materie procedurală, consilierii juridici, alături de judecători și avocați, având un rol semnificativ în acest sens. Totodată, atunci când este cazul, se pot iniția acțiuni de formare comună plecând de la punctele de vedere care apropie diversele profesii juridice, precum și de la împărtășirea unor principii unanim recunoscute, precum respectarea legii, secretul profesional, integritatea și demnitatea, competența ș.a.

Două caracteristici definesc statutul particular al juristului profesionist: competența și deontologia. Profesiile juridice reglementate sunt ținute a demonstra că practicanții lor oferă garanții specifice în exercitarea atribuțiilor conferite de lege; fiecare dintre ei au obligația de a dovedi că, dincolo de simpla informație, oferă o veritabilă consultație, care include pe lângă o lectură juridică și o interpretare a situațiilor care ridică problema de drept, o deontologie specifică a științei.

Așadar, prestațiile profesionale, prin valoarea lor, implică și se definesc deopotrivă printr-o competență tehnică și o deontologie strictă, o aptitudine profesională și exigențe etice specifice.

În condițiile tendințelor uniformizatoare și generalizante ale mondializării, deontologia juriștilor a ieșit dintre „zidurile istorice” ale profesiilor juridice tradiționale. Și aceasta dintr-o dublă perspectivă: pe de o parte logicii tradiționale a regulamentului interior al unei profesii liberale i s-a adăugat – și nu substituit! – o logică a serviciului persoanei și societății, iar pe de alta și alte profesii ori instituții juridice s-au dotat cu o deontologie.

• Având în vedere principala mea calitate, aceea de redactor, și fiind în prezent directorul publicațiilor ‘’Dreptul’’, lansez de la această tribună invitația tuturor consilierilor juridici care au preocupări în domeniul creației juridice, să elaboreze studii, articole, comentarii care să abordeze probleme de drept fundamentale și de actualitate și pe care să le înainteze spre publicare revistei Dreptul, editată de U.J.R., cea mai veche și prestigoasă publicație juridică din România.

În final, doresc succes lucrărilor congresului dv. și reiterez, în numele conducerii U.J.R., sprijinul necondiționat pentru organizarea și funcționarea pe baze legale solide a profesiei de consilier juridic.


Prof. univ. dr.
Ovidiu Predescu