Posturile vacante de executor judecătoresc ce pot fi ocupate cu scutire de examen

Examene, Executori judecătoreşti, Profesii, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești aduce la cunoștința tuturor celor interesați faptul că, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 21/11.01.2016 a fost publicat Anunţul privind lista cuprinzând posturile vacante ce pot fi ocupate, cu scutire de examen, de către persoanele care au exercitat timp de 5 ani funcția de judecător, procuror sau avocat, cu condiția să fi promovat examenul de definitivat din profesia din care provin.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 461 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cererea, în care se poate exprima o opţiune principală şi mai multe opţiuni secundare pentru un post vacant, se depune la Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie se află localitatea în care domiciliază candidatul, însoţită de următoarele documente:

1. copie legalizată a diplomei de licenţă în studii juridice;
2. copie actului de identitate;
3. declaraţie pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că are capacitate deplină de exerciţiu;
4. cazier judiciar;
5. recomandare de la ultimul loc de muncă;
6. adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei de executor judecătoresc;
7. dovada că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în funcţia de executor judecătoresc şi nici în anul respectiv; dacă nu mai este în funcţie, dovada că nu şi-a încetat activitatea din motive imputabile;
8. dovada că a absolvit cursuri de specializare, acolo unde este cazul;
9. dovada că a desfăşurat o perioadă de cel puţin 5 ani funcţia de judecător, procuror sau avocat şi că a promovat examenul de definitivat în această profesie.

Potrivit dispozițiilor art. 463 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ”când numărul cererilor pentru ocuparea posturilor vacante este mai mare decât numărul posturilor vacante din circumscripţia unei judecătorii, ordinea de prioritate a solicitanţilor se va stabili cu respectarea următoarelor criterii:

1. să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în funcţia de executor judecătoresc şi nici în anul respectiv. Dacă nu mai este în funcţie, trebuie îndeplinită şi condiţia ca acesta să îşi fi încetat activitatea din motive neimputabile;
2. să aibă domiciliul într-o localitate din circumscripţia judecătoriei în care solicită numirea;
3. să fi absolvit cursuri de specializare;
4. alte aspecte relevante”.

Cererea se depune la Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie se află localitatea în care domiciliază candidatul, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a listei posturilor vacante, urmând ca în termen de 5 zile de la data înregistrării dosarele să fie comunicate Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

Dosarele candidaţilor vor fi înaintate Ministerului Justiţiei însoţite fiecare de referatul consultativ de admitere sau de respingere întocmit de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.

Termenul limită pentru depunerea cererilor se împlinește la finalul zilei de 02.02.2016.