SELECȚIA ERASMUS – Facultatea de Drept a Universității din București

Bucureşti

Se lansează selecţia ERASMUS – mobilităţi studenţi (stagii de studiu) pentru anul academic 2018–2019.

Dosarele se vor depune în perioada 12 – 26 martie 2018 (până la ora 12h), la Secretariatul Facultăţii de Drept, la fiecare doamnă secretară de an. Doamnele secretare vor verifica dacă dosarul conține toate documentele solicitate și vor nota pe dosar ziua și ora depunerii.

Candidaţii pot depune câte un dosar separat pentru maxim 2 limbi de destinaţie.

Procedura de selecţie se va desfășura în perioada 27-28 martie 2018.

Condiţiile de selecţie care trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ:

1. student/ă la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, înscris(ă) într-un program de studii de licenţă (cursuri la zi), program masteral sau doctoral (în funcţie de destinaţiile disponibile) la momentul selecţiei şi pe durata stagiului;
2. absolvent/ă cel puţin al/a primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel de licenţă);
3. integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanţă) şi media şcolară minim 7.50 (din anii academici anteriori, inclusiv semestrul I al anului academic 2016-2017);
4. promovarea unui test de limbă (franceză, germană, italiană, spaniolă sau engleză), în funcţie de ţara de destinaţie (a se vedea lista cu stagiile disponibile);
5. să nu fi beneficiat de un alt stagiu Erasmus, cu sau fără suport financiar, în cadrul aceluiaşi program de studii (un student care a beneficiat de un stagiu Erasmus pe durata studiilor de licenţă mai poate beneficia de un grant Erasmus pe durata studiilor de masterat);

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:
1. dosar carton tip plic;
2. carte de identitate – 1 copie simplă;
3. situaţie şcolară la zi (inclusiv notele la examenele din semestrul I al anului universitar 2016/2017) – copie simplă (originalul va fi depus, după selecție, la Biroul Erasmus Plus al Universităţii din Bucureşti, de studenții selectați ca titulari și de rezerve);
4. diplomă de competenţă lingvistică (a se vedea, în lista cu stagiile disponibile, nivelul de competenţă lingvistică necesar pentru fiecare destinaţie) – copie simplă;
5. scrisoare de intenţie/de motivaţie, de maximum o pagină, redactată şi semnată în limba română şi tradusă de către candidat în limba ţării de destinaţie anunţată pentru selecţie;
6. Curriculum Vitae în limba de selecţie, format Europass (în limba română şi în limba ţării de destinaţie), care să conţină toate activităţile ştiinţifice şi profesionale, poză, precum şi toate datele de identificare (adresă, numere de telefon, e-mail);
7. Plan al programului de studiu pentru fiecare destinaţie pentru care se formulează opţiune;
8. Lista (SEMNATĂ), în ordinea descrescătoare a preferinţelor, a 5 (CINCI) universităţi partenere (dintre cele prevăzute în lista cu stagii disponibile), după caz, de limbă franceză, engleză, germană, italiană sau spaniolă, precum şi, dacă este cazul, opţiunea pentru participarea la selecţie pentru un stagiu Erasmus fără finanţare („Grant zero”);
9. Precizarea (pentru anii II – IV, studii master şi doctorale) pe o foaie separată, semnată, a semestrului pe durata căruia se doreşte plecarea.

În cazul studenţilor doctoranzi:
10. adeverinţă din care să rezulte promovarea tuturor referatelor ce trebuiau susţinute până la data depunerii dosarului, din cadrul programului doctoral;
11. adeverinţă din care să rezulte domeniul de specializare al cercetării doctorale.

Total locuri disponibile alocate Facultăţii de Drept: 9 (locuri finanţate cu grant Erasmus).

Selecţia va avea loc în perioada 27-28 martie 2018, potrivit tabelului anexat.

Rezultatele vor fi afișate după validarea acestora de către Biroul ErasmusPlus din cadrul Universităţii din
Bucureşti.

Punctajul total va reprezenta media ponderată o notelor obţinute la următoarele probe: cunoştinţe lingvistice
(20%), situaţia şcolară (10%), evaluarea dosarului (30%) şi interviul (40%). În cazul existenţei unor medii egale,
criteriile de departajare sunt, în ordine: 1. punctajul obţinut la interviu; 2. punctajul obţinut pentru cunoştinţele
lingvistice; 3. punctajul obţinut pentru situaţia şcolară.

Mai jos sunt atașate documente cu informații privitoare la lista destinațiilor și programările pentru testările lingvistice.

Descarcă (PDF, 631KB)

Descarcă (PDF, 347KB)