9 decembrie 2021

Monitorul NeOficial

Agenţie de presă juridică

Admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari – sesiunea noiembrie 2017

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, organizează în data de 28.11.2017, ora 1500, concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari.

Locul desfășurării concursului/examenului: București, Auditorium Pallady, Bulevardul Theodor Pallady 40G, sector 3.

Accesul candidaţilor în sala de concurs/examen se va face, numai pe baza actului de identitate, cu cel mult 30 de minute înaintea orei stabilite, respectiv ora 1430.

Data limită de înscriere: conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii Judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 210/2001, cu modificările și completările ulterioare ,”cererea de înscriere împreună cu dovezile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel puţin 20 de zile înainte de data susţinerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie se afla localitatea unde domiciliază candidatul”, respectiv până la data de 07.11.2017.

Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15 lit. a)–f) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dosarul prezentat în vederea înscrierii la concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari va conține, în ordinea enumerării, următoarele documente:
1. Cerere de înscriere, în original;
2. Act de identitate (B.I. sau C.I.) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
3. Certificat de naştere şi certificat de căsătorie (unde este cazul) – copie certificată pentru conformitate de candidat;
4. Diplomă de licenţă sau Adeverință de absolvire (pentru absolvenții cărora nu li s-a eliberat încă diploma de licență) – copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate de catre persoana desemnată de CEJ. Pentru certificare se va prezenta originalul documentului;
5. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că persoana care își depune candidatura are capacitate deplină de exerciţiu, în original;
6. Cazier judiciar;
7. Adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana care candidează este aptă din punct de vedere medical să exercite profesia de executor judecătoresc, în original;
8. Dovada plății taxei de înscriere, în original.

Taxa de înscriere la concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari pentru anul 2017 este de 1500 de lei și se va achita după cum urmează:
– 20% din cuantumul taxei, respectiv suma de 300 de lei
în contul Camerei unde urmează să se depună cererea de înscriere;
– 80% din cuantumul taxei, respectiv suma de 1200 de lei
se va achita în oricare dintre conturile U.N.E.J: RO84 BRDE 441S V922 1004 4410 – B.R.D. Șincai, RO98 BREL 0002 0010 6873 0101 – Libra Bank Nerva Traian, cu mențiunea ”taxă stagiari 2017”.

În cererea de înscriere la concursul sau examenul de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari, candidații vor menționa, în ordinea preferinței, circumscripțiile pentru care optează, având în vedere următoarele posturi vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1476/25.10.2017:

Nr. crt. Camera Executorilor Judecătorești Circumscripţia judecătoriei în care se află postul vacant Nr. posturi
1 ALBA IULIA Petrosani 1
2 BUCURESTI Bucuresti 12
Oltenita 1
3 CLUJ Cluj Napoca 2
4 CONSTANTA Constanta 2
5 CRAIOVA Craiova 1
Targu Jiu 1
Novaci 1
6 GALATI Galati 1
Braila 2
7 PLOIESTI Ploiesti 1
8 TIMISOARA Timisoara 1
Arad 1
Caransebeș 1
Total 28