Noua conducere a UNEJ

Executori judecătoreşti

În zilele de 26 şi 27 mai a avut loc la Iaşi al XV-lea Congres al UNEJ, ocazie cu care a fost aleasă şi noua conducere a Uniunii.

În urma sufragiului, candidaţii care au ieşit învingători sunt următorii:

Preşedinte – Iacob Marius Morari

Vicepreşedinte – Gabriel Cătălin Constantin

Vicepreşedinte – Stelian Emil Dincă

Director al Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare al Executorilor Judecătoreşti – Eugen Hurubă

 

Amintim că în data de 18 mai 2016, Curtea de Apel Târgu Mureş a admis cererea de suspendare formulată de către reclamantul Eugen Hurubă (executor judecătoresc) dispunând suspendarea executării art. I pct. 2 si 3 din Hotărârea nr. 1/31.03.2016 a Congresului Extraordinar al UNEJ privind modificarea şi completarea Statutului UNEJ şi al profesiei de executor judecătoresc, până la soluţionarea acţiunii având ca obiect anularea acestui act administrativ.

Prin urmare, alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor s-a realizat prin vot secret, potrivit statutului în vigoare anterior modificării.

Art. I.

Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

2. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin vot deschis, în aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (3) teza finală.”

3. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

“Art. 241
(1) Cel mai târziu cu 30 de zile anterior datei stabilite pentru organizarea Congresului, reprezentanţii Camerelor în Consiliului Uniunii îşi pot depune candidatura pentru ocuparea uneia dintre funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al Uniunii. Data exactă de depunere a candidaturilor va fi stabilită prin hotărârea Consiliului de convocare a Congresului sau printr-o altă hotărâre a Consiliului.

(2) Candidatura va fi însoţită de curriculum vitae şi de platforma program a fiecărui candidat.

(3) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), toate candidaturile însoţite de documentele menţionate la alin. (2) vor fi transmise, spre informare, Camerelor şi vor fi publicate pe pagina de internet a Uniunii, la secţiunea destinată membrilor acesteia.

(4) Până la data stabilită pentru organizarea Congresului, toate Camerele vor organiza adunări generale extraordinare în cadrul cărora fiecare executor judecătoresc îşi va exprima, prin vot secret, opţiunea cu privire la candidaturile depuse.

(5) În urma votului exprimat în condiţiile alin. (4) delegaţii fiecărei Camere la Congres şi reprezentantul acesteia în Consiliul Uniunii vor acorda votul acestora candidatului pentru care şi-au exprimat votul majoritatea executorilor din cadrul Camerei din care aceştia fac parte.”